PVC Diaphragm Valves

157 items

1/2 EPDM Diaphragm Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGDVERK005
 • Mfg Item: DV-ERK-005
 • Manufacturer: Spears
$50.55
1 PVC Diaphragm Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2723010
 • Mfg Item: 2723-010
 • Manufacturer: Spears
$148.05
2 PVC Dphgm Valve Flg w/EPDM
 • R&R Item #: RG2723020
 • Mfg Item: 2723-020
 • Manufacturer: Spears
$241.80
1/2 PVC Diaphragm Valve EPDM
 • R&R Item #: RG2729005
 • Mfg Item: 2729-005
 • Manufacturer: Spears
$144.75
3/4 EPDM Diaphragm Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGDVERK007
 • Mfg Item: DV-ERK-007
 • Manufacturer: Spears
$57.40
1 EPDM Diaphragm Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGDVERK010
 • Mfg Item: DV-ERK-010
 • Manufacturer: Spears
$71.75
1-1/2 EPDM Diaphragm Valve Repair K
 • R&R Item #: RGDVERK015
 • Mfg Item: DV-ERK-015
 • Manufacturer: Spears
$98.95
2 EPDM Diaphragm Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGDVERK020
 • Mfg Item: DV-ERK-020
 • Manufacturer: Spears
$117.80
1/2 Dia Valve EPDM Ptfe/EPDM Repair
 • R&R Item #: RGDVTERK005
 • Mfg Item: DV-TERK-005
 • Manufacturer: Spears
$134.40
3/4 Dia Valve EPDM Ptfe/EPDM Repair
 • R&R Item #: RGDVTERK007
 • Mfg Item: DV-TERK-007
 • Manufacturer: Spears
$149.95
1 Dia Valve EPDM Ptfe/EPDM Repair K
 • R&R Item #: RGDVTERK010
 • Mfg Item: DV-TERK-010
 • Manufacturer: Spears
$180.95
1-1/2 Dia Valv EPDM Ptfe/EPDM Repai
 • R&R Item #: RGDVTERK015
 • Mfg Item: DV-TERK-015
 • Manufacturer: Spears
$247.85
2 Dia Valve EPDM Ptfe/EPDM Repair K
 • R&R Item #: RGDVTERK020
 • Mfg Item: DV-TERK-020
 • Manufacturer: Spears
$289.10
1/2 Dia Valve Viton Vtn/Ptfe Repair
 • R&R Item #: RGDVTVRK005
 • Mfg Item: DV-TVRK-005
 • Manufacturer: Spears
$140.15
3/4 Dia Valve Viton Vtn/Ptfe Repair
 • R&R Item #: RGDVTVRK007
 • Mfg Item: DV-TVRK-007
 • Manufacturer: Spears
$155.65
1 Dia Valve Viton Vtn/Ptfe Repair K
 • R&R Item #: RGDVTVRK010
 • Mfg Item: DV-TVRK-010
 • Manufacturer: Spears
$183.15
1-1/2 Dia Valv Viton Vtn/Ptfe Repai
 • R&R Item #: RGDVTVRK015
 • Mfg Item: DV-TVRK-015
 • Manufacturer: Spears
$250.85
2 Dia Valve Viton Vtn/Ptfe Repair K
 • R&R Item #: RGDVTVRK020
 • Mfg Item: DV-TVRK-020
 • Manufacturer: Spears
$297.25
1/2 Viton Diaphragm Valve Repair Ki
 • R&R Item #: RGDVVRK005
 • Mfg Item: DV-VRK-005
 • Manufacturer: Spears
$110.45
3/4 Viton Diaphragm Valve Repair Ki
 • R&R Item #: RGDVVRK007
 • Mfg Item: DV-VRK-007
 • Manufacturer: Spears
$119.70
1 Viton Diaphragm Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGDVVRK010
 • Mfg Item: DV-VRK-010
 • Manufacturer: Spears
$132.85
1-1/2 Viton Diaphragm Valve Repair
 • R&R Item #: RGDVVRK015
 • Mfg Item: DV-VRK-015
 • Manufacturer: Spears
$224.60
2 Viton Diaphragm Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGDVVRK020
 • Mfg Item: DV-VRK-020
 • Manufacturer: Spears
$267.20
1/2 Diapgrm Vlv EPDM Ptfe/Vtn Repai
 • R&R Item #: RGDVVTERK005
 • Mfg Item: DV-VTERK-005
 • Manufacturer: Spears
$154.75
Page:
1
2
3
4
of
7