PVC Globe Valves

16 items

$654.75
2-1/2 CPVC EPDM Globe Valve Repair
 • R&R Item #: RGGLERK025C
 • Mfg Item: GL-ERK-025C
$515.20
3 PVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK030
 • Mfg Item: GL-ERK-030
$749.00
3 CPVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK030C
 • Mfg Item: GL-ERK-030C
$604.15
4 PVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK040
 • Mfg Item: GL-ERK-040
$849.25
4 CPVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK040C
 • Mfg Item: GL-ERK-040C
$928.30
6 PVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK060
 • Mfg Item: GL-ERK-060
$1213.00
6 CPVC EPDM Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLERK060C
 • Mfg Item: GL-ERK-060C
$517.15
2-1/2 PVC Viton Globe Valve Repair
 • R&R Item #: RGGLVRK025
 • Mfg Item: GL-VRK-025
$727.50
2-1/2 CPVC Viton Globe Valve Repair
 • R&R Item #: RGGLVRK025C
 • Mfg Item: GL-VRK-025C
$574.20
3 PVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK030
 • Mfg Item: GL-VRK-030
$822.50
3 CPVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK030C
 • Mfg Item: GL-VRK-030C
$664.20
4 PVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK040
 • Mfg Item: GL-VRK-040
$934.65
4 CPVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK040C
 • Mfg Item: GL-VRK-040C
$464.95
2-1/2 PVC EPDM Globe Valve Repair K
 • R&R Item #: RGGLERK025
 • Mfg Item: GL-ERK-025
$947.30
6 PVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK060
 • Mfg Item: GL-VRK-060
$1334.75
6 CPVC Viton Globe Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGLVRK060C
 • Mfg Item: GL-VRK-060C