PVC Gate Valves

172 items

2 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012020
 • Mfg Item: 2012-020
 • Manufacturer: Spears
$85.15

Save 15% on 6+

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Viton
 • R&R Item #: RG2031015
 • Mfg Item: 2031-015
 • Manufacturer: Spears
$80.20

Save 15% on 6+

1-1/4,1-1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK015
 • Mfg Item: GT-ERK-015
 • Manufacturer: Spears
$13.95
4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK040
 • Mfg Item: GT-VRK-040
 • Manufacturer: Spears
$34.75
3/4 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012007
 • Mfg Item: 2012-007
 • Manufacturer: Spears
$31.65

Save 15% on 12+

2 PVC Gate Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2021020
 • Mfg Item: 2021-020
 • Manufacturer: Spears
$93.70

Save 15% on 6+

1 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012010
 • Mfg Item: 2012-010
 • Manufacturer: Spears
$37.70

Save 15% on 12+

1 PVC Gate Valve (Soc) Viton
 • R&R Item #: RG2032010
 • Mfg Item: 2032-010
 • Manufacturer: Spears
$45.65

Save 15% on 12+

2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK020
 • Mfg Item: GT-BRK-020
 • Manufacturer: Spears
$9.70
1-1/4,1-1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK015
 • Mfg Item: GT-BRK-015
 • Manufacturer: Spears
$8.90
1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011005
 • Mfg Item: 2011-005
 • Manufacturer: Spears
$25.95

Save 15% on 12+

2-1/2 PVC Gate Valve Flg Buna
 • R&R Item #: RG2013025
 • Mfg Item: 2013-025
 • Manufacturer: Spears
$587.90
1-1/4 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011012
 • Mfg Item: 2011-012
 • Manufacturer: Spears
$51.95

Save 15% on 6+

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011015
 • Mfg Item: 2011-015
 • Manufacturer: Spears
$66.35

Save 15% on 6+

2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011020
 • Mfg Item: 2011-020
 • Manufacturer: Spears
$85.15

Save 15% on 6+

1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK005
 • Mfg Item: GT-BRK-005
 • Manufacturer: Spears
$7.25
3/4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK007
 • Mfg Item: GT-BRK-007
 • Manufacturer: Spears
$7.25
1 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK010
 • Mfg Item: GT-BRK-010
 • Manufacturer: Spears
$7.50
2-1/2,3 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK030
 • Mfg Item: GT-BRK-030
 • Manufacturer: Spears
$11.05
4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK040
 • Mfg Item: GT-BRK-040
 • Manufacturer: Spears
$11.70
1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK005
 • Mfg Item: GT-ERK-005
 • Manufacturer: Spears
$8.40
4 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK040
 • Mfg Item: GT-ERK-040
 • Manufacturer: Spears
$16.80
3/4 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK007
 • Mfg Item: GT-ERK-007
 • Manufacturer: Spears
$8.40
1/2, 3/4, 1 PVC Gate Valve Oper Nut
 • R&R Item #: RGGTN005
 • Mfg Item: GTN-005
 • Manufacturer: Spears
$46.30

Save 15% on 10+

Page:
1
2
3
4
of
8